Buddyfit

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. BuddyFit, gevestigd te Amersfoort, KvKnummer 72638540, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als BuddyFit.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan BuddyFit zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens cliënt werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens BuddyFit waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door BuddyFit in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2. BuddyFit kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De cliënt is aan BuddyFit een honorarium verschuldigd dat ofwel wordt berekend op basis van een tarief per training, ofwel op basis van de door BuddyFit aangeboden abonnementen. 3. BuddyFit is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Betaling is termijnen is niet uitgesloten. BuddyFit houdt zich echter het recht voor de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
4. Abonnementen kunnen worden betaald door automatische incassering. Het overeengekomen bedrag wordt maandelijks afgeschreven van door de cliënt opgegeven bankrekening.
5. Maandelijkse facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. BuddyFit heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Hij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.
7. In geval van automatische incasso, is BuddyFit gerechtigd administratiekosten en overige gerechtelijke kosten in rekening te brengen indien de betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd. BuddyFit is in een dergelijk geval tevens gerechtigd betaling middels overboeking te vorderen.
8. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van BuddyFit op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking cliënt
1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan BuddyFit.
2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. BuddyFit zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Cliënt vrijwaart BuddyFit voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. BuddyFit voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. BuddyFit is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
2. BuddyFit heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Verplichtingen cliënt gedurende de overeenkomst
1. Voor deelname aan een sessie bij BuddyFit is inschrijving via de app vereist.
2. Inschrijving dient uiterlijk 3 uur voorafgaand aan een Small Group Training plaats te vinden.
3. Cliënt dient tijdig, maar uiterlijk 5 minuten voor aanvang van een training aanwezig te zijn.
4. Cliënt is gehouden zich aan hygiene- en veiligheidsvoorschriften te houden. Cliënt zorgt te allen tijde voor het dragen van schone schoenen en een handdoek.

Artikel 8 Wijziging en annulering
1. Er kan voor het aangaan van een overeenkomst een proefles worden gevolgd bij BuddyFit. Na het aangaan van de overeenkomst is er dan ook geen sprake meer van een bedenktermijn.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft BuddyFit de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. BuddyFit maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cliënt. BuddyFit zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende trainer of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
3. BuddyFit heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
4. Annulering door de cliënt is enkel telefonisch mogelijk. BuddyFit heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden en direct een andere datum overeen gekomen wordt, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie of het niet op komen dagen vervalt het recht op de sessie zonder restitutie van de overeengekomen prijs voor die sessie, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien cliënt hinder oplevert tijdens een groepssessie, waardoor de sessie wordt bemoeilijkt, is BuddyFit gerechtigd de cliënt van de betreffende sessie uit te sluiten zonder restitutie van het overeengekomen bedrag.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht is BuddyFit gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar BuddyFit redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, extreme weersomstandigheden of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet worden de verplichtingen van BuddyFit jegens cliënt opgeschort zo lang hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Opschorting en Ontbinding
1. Indien cliënt meerdere malen de overeengekomen afspraken niet nakomt is BuddyFit gerechtigd de overeenkomst op te schorten danwel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Indien blijkt dat cliënt om welke reden dan ook niet vrij over zijn vermogen kan beschikken, is BuddyFit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij cliënt alle betalingen aan BuddyFit reeds heeft voltooid.
3. Indien BuddyFit de overeenkomst op basis van dit artikel wenst te ontbinden is cliënt niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding en is deze gehouden alle openstaande vorderingen tot dan toe onmiddellijk te voldoen.
4. Indien de cliënt de overeenkomst wenst te ontbinden gedurende de looptijd van een afgenomen abonnement, wanneer werkzaamheden al zijn aangevangen, is cliënt gehouden het gehele overeengekomen bedrag te voldoen.
5. In geval van een blessure van cliënt, danwel een operatie bestaat de mogelijkheid de overeenkomst tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er sprake moet zijn van een ernstige beperking respectievelijk blessure op grond waarvan cliënt niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
1. BuddyFit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. BuddyFit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Dit geldt tevens voor nieuwe feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op de sessies.
3. BuddyFit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van cliënt gedurende een sessie.
4. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst, zowel gedurende een sessie als het volgen van door BuddyFit opgestelde schema’s.
5. De sessies gevolgd bij BuddyFit zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname aan een sessie is op eigen risico van de cliënt.
6. BuddyFit is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden.
7. In geval door cliënt schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een sessie, is de cliënt gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
8. In het geval dat BuddyFit een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door BuddyFit aan cliënt in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
9. Cliënt vrijwaart BuddyFit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. De rechten op de door BuddyFit aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, kennis en content berusten bij BuddyFit, tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat de rechten naar cliënt gaan. Het is cliënt niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming, danwel de aangeleverde content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen.
2. Elke handeling in strijd met het dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Met het aangaan van de overeenkomst geeft cliënt BuddyFit toestemming om progressiefoto’s en ander beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio en demonstratiemateriaal.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. BuddyFit biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is BuddyFit niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

Artikel 14 Klachten
1. Cliënt is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan BuddyFit. Hij streeft ernaar klachten binnen 30 kalenderdagen te behandelen.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de cliënt geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BuddyFit en betrokken derden 12 maanden